Uzdot jautājumu
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu

Lietošanas nosacījumi

1. Vispārīgie nosacījumi

Pārvadājot kravu, ir svarīgi ievērot velkošā transportlīdzekļa ražotāja noteiktos ierobežojumus — piekabes pilna masa nedrīkst pārsniegt velkošā transportlīdzekļa ražotāja noteikto maksimāli pieļaujamo piekabes masu.

Izmantojot piekabi, ir svarīgi ievērot, lai kravas automašīnas piekabes āķa augstums no zemes virsmas būtu pieļaujamajā diapazonā, proti, 430 mm ± 35 mm.

Piekabēm ar bremzēm (kategorija O2) ziemas periodā obligāti ir jāizmanto tāda paša tipa ziemas riepas, kādas ir velkošajam transportlīdzeklim (M+S vai radžotas riepas).

Izmantojot piekabi, ir jāizvairās no gaismekļu saskares ar ūdeni, piem., braucot atpakaļgaitā, jāuzmanās no iebraukšanas ūdenī vai, braucot turpgaitā, gaismekļi nedrīkst nokļūt zem ūdens (izņēmums ir gaismekļi ar aizsardzības pakāpi IP57 un augstāku).

Saskaroties ar ūdeni, elektroiekārtās var rasties īssavienojums.

Ja jums tomēr ir nepieciešams iebraukt ūdenī, atvienojiet kontaktdakšu no velkošā transportlīdzekļa ligzdas un ļaujiet lampu spuldzēm 10 min. atdzist.

2. Piekabes noslodze

Piekabes pilna masa, kravnesība un maksimāli pieļaujamā sakabes ierīces slodze ir norādīta reģistrācijas apliecībā. Piekabes pārslogošana ir stingri aizliegta! Pārslogošana pasliktina vadāmību, pārlieku noslogo bremžu sistēmu, apdraud satiksmes drošību un bojā piekabes detaļas. Piekabes lietotājs pilnībā uzņemas atbildību par kravas svara noskaidrošanu, un kravas svara nezināšana neatbrīvo lietotāju no atbildības. Gadījumā, ja piekabei ir pārslodzes pazīmes, garantija nav spēkā.

Lai nodrošinātu vislabāko vadāmību un bremzēšanas efektivitāti, krava piekabē ir jānovieto pēc iespējas vienmērīgāk (vislabāk virs tiltiem), vienlaikus sekojot, lai piekabes slodze būtu pieļaujamajās robežās.

Krava vienmēr ir jāpiestiprina tā, lai tā neizkustētos, lai nepasliktinātos vadāmība, netiktu radīti materiāli vai īpašuma bojājumi un lai netiktu radīti miesas bojājumi. Lai kravu piestiprinātu atbilstoši prasībām, WNP Suski piekabes ir aprīkotas ar pietiekamu daudzumu stiprināšanas āķu un cilpu. Kravas siksnas ir jāizvēlas atbilstoši kravas svaram.

Kravas platums nedrīkst pārsniegt piekabes platumu, bet gareniskā virzienā nemarķēta krava drīkst sniegties pāri piekabes malai līdz 1 (vienam) metra garumā pie nosacījuma, ka netiek aizsegti gaismekļi un reģistrācijas zīmes.

Ja uz piekabes ir uzstādīta vinča, to izmantojot, ir jāievēro vinčas lietošanas instrukcijā norādītās prasības. 

Iekraujot un izkraujot laivu no laivas piekabes, ir jāpārliecinās, vai laiva ir rūpīgi nostiprināta pie ķīļa ruļļiem. Noteikti pārliecinieties, ka viss laivas smagums nebalstās tikai uz piekabes aizmugurējās krusteniskās sijas vai atsperlāgas.

Sānu atbalsti un ruļļi nav paredzēti laivas smaguma uzņemšanai, bet gan laivas atbalstam, to ielaižot ūdenī un izceļot no tā.

Uz transportēšanas brīdi laiva ir rūpīgi jānostiprina gan gareniskā, gan sānu virzienā kopumā vismaz ar četrām stiprināšanas siksnām.

Vinča nav paredzēta kravas stiprināšanai.

Piezīme! Uz laivas piekabēm izmantojamos ķīļa ruļļus, kā arī priekšpuses un sānu atbalstus ražotājs ir izvēlējies pēc iespējas universālākus, taču tie var neatbilst visiem laivu modeļiem. Lai atrastu piemērotu risinājumu, vērsieties pie ražotāja vai ražotāja pilnvarotajām pārstāvniecībām.

3. Piekabes piekabināšana

 • Atbrīvojiet stāvbremzi (gadījumā, ja piekabe ir aprīkota ar bremzēm).
 • Novietojiet piekabi (ar atbalsta rata palīdzību, ja tas ietilpst piekabes aprīkojumā) aiz velkošā transportlīdzekļa tādā pozīcijā, lai sakabes ierīce atrastos tieši pretī transportlīdzekļa āķim.
 • (Piezīme! Atbalsta ritenis nav paredzēts noslogotas piekabes atvienošanai!)
 • No sākuma uz kravas āķa uzstādiet drošības trosi.
 • Nolaidiet sakabes ierīci uz leju (ar atbalsta rata palīdzību), līdz transportlīdzekļa āķis savienojas ar sakabes ierīci.

Sakabes ierīce automātiski saslēdzas ar transportlīdzekļa āķi.
Ja sakabes ierīce atrodas saslēgtā stāvoklī, ir redzama zaļa plus zīme.

 • Pārbaudiet savienojumu, spēcīgi paceļot jūgstieni uz augšu.
 • (Iestatiet atbalsta ratu augšējā pozīcijā un pārliecinieties, ka tas nofiksējas tam paredzētajā atvērumā. Atveriet atbalsta rata skavas, pavelciet ratu uz augšu un piestipriniet to kustības virzienā pie jūgstieņa.)
 • Pievienojiet elektrības kontaktdakšu velkošajam transportlīdzeklim un pārbaudiet gaismekļu darbību.

4. Piekabes atkabināšana

 • (Atbrīvojiet atbalsta ratu un piestipriniet skavu sākotnējā pozīcijā.)
 • Paceliet uz augšu sakabes ierīces sviru un iestatiet to X pozīcijā.
 • Noceliet sakabes ierīci no transportlīdzekļa āķa (palīdziet ar atbalsta ratu).
 • Izmantojiet stāvbremzi (ja piekabe ir aprīkota ar bremzēm) vai izmantojiet radzes uz riepām.

Piezīme! Gadījumos, kad piekabe ilgāku laiku netiek lietota temperatūras, kas ir zemāka par 0°, apstākļos un/vai pēc bremžu sistēmas saskares ar ūdeni, lai novērstu bremžu kluču pielipšanu pie bremžu diska, nedrīkst izmantot stāvbremzi, bet ir jāizmanto radzes.

Piezīme! Atkarībā no piekabes konstrukcijas, izmantojot piekabes sasvēršanas funkciju, stāvbremze nedarbojas.

5. Darbības pirms braukšanas uzsākšanas

 • Pārbaudiet piekabes stiprinājumu pie transportlīdzekļa āķa un drošības troses stiprinājuma atbilstību prasībām (piekabes indikatorā ir redzams saslēguma stāvoklis — zaļa plus zīme).
 • Pārbaudiet elektrības savienojumu starp velkošo transportlīdzekli un piekabi, kā arī visus gaismekļus (bremžu, pagriezienu un sānu lukturus).
 • Pārbaudiet, vai atbalsta rats ir pacelts uz augšu un kārtīgi piestiprināts un vai atbalsta rats atrodas braukšanas virzienā.
 • Pārliecinieties, vai visas atvienojamās detaļas (piem., papildu ligzdas, pārseguma vāks) ir piestiprinātas un saslēgtas atbilstoši prasībām.
 • Gadījumā, ja piekabei ir bremzes, pārbaudiet, vai ir atbrīvota stāvbremze.
 • Pārliecinieties, vai riepas ir darba kārtībā. Maksimāli pieļaujamā riepu spiediena vērtība ir norādīta uz riepām. Piekabes riepu un disku izmēriem un slodzes indeksiem ir jāatbilst ražotāja paredzētajiem parametriem, kuri ir norādīti reģistrācijas zīmēs.

Vasaras riepu protektora dziļumam ir jābūt vismaz 1,6 mm, bet ziemas riepu protektoram — vismaz 3,0 mm.

6. Piekabes tehniskā apkope un uzturēšana

Lai nodrošinātu, ka piekabe ir labā tehniskā kārtībā, tā ir rūpīgi jākopj, ievērojot ražotāja instrukcijas.

Pirms katra brauciena uzsākšanas ir jāpārbauda sakabes ierīces stāvoklis. Sakabes ierīces indikatora apzīmējumi:

„x” pozīcija norāda, ka sakabes ierīce ir atvērtā stāvoklī.

„+” pozīcija norāda, ka sakabes ierīce ir pareizi saslēgusies.

„-” pozīcija norāda, ka sakabes ierīce nav saslēgusies pareizi vai ir nodilusi sakabes ierīce/transportlīdzekļa āķis.

Pasažieru pārvadāšana ar piekabi ir aizliegta!

Pēc pirmo 50 km nobraukšanas ir jāpārbauda riteņu skrūvju savilces griezes moments. Ieteicamais griezes moments ir 95 Nm.

Riteņu skrūvju savilces griezes momenta pārbaude noteikti ir jāveic pēc katras riepas nomaiņas.

Vēlākais 1 (vienu) gadu pēc piekabes iegādes datuma īpašniekam  ir pienākums veikt pamatīgāku tehnisko apskati, kuras gaitā ir jāveic šādas darbības:

 • jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpievelk piekabes sakabes ierīces skrūvju savienojumi;
 • jāpārbauda sakabes ierīces darbība un, ja nepieciešams, tā ir jāieeļļo. Nodilusi sakabes ierīce ir noteikti jānomaina;
 • jāpārbauda bremžu darbība un bojājumu gadījumā jāvēršas pie ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja;
 • jāpārbauda riteņu gultņu kustība. Gadījumā, ja pastāv kustība, riteņu gultņi ir jānomaina;
 • jāpārbauda balstiekārtas darbība un, ja piekabe ir aprīkota ar amortizatoriem, arī to darbība;
 • jāpārbauda visi gaismekļi un kabeļi, kā arī to darbība. Lampas cokolu kontaktvirsmas laika gaitā var oksidēties, tādēļ tās ir kārtīgi jāpārbauda un rūpīgi jānotīra; 
 • jāpārbauda, vai šļakatu aizsardzības sistēmas (dubļusargi/dubļu uztvērēji) atrodas tām paredzētajās vietās un vai tās atbilst prasībām;
 • jāpārbauda visas lietošanai specifiskās daļas (vinča, ķīļa ruļļi, sānu ruļļi u.c.) darbība un, ja nepieciešams, jāpievieno smērviela vai jānomaina nodilušās daļas;
 • jāpārbauda riepu spiediens, to tehniskais stāvoklis un atbilstība spēkā esošajām prasībām.

Turpmāk periodiska apkope ir jāveic vismaz 1 (vienu) reizi gadā.

WNP Suski piekabes ir karsti cinkotas un/vai izgatavotas no karsti cinkota lokšņu metāla, lai novērstu rūsēšanu un paildzinātu piekabes kalpošanas laiku. Cinka virsmas pārklājums pret novecošanās procesu, kura laikā notiek oksidācija, pasargā cinka apakšējos slāņus no tālākas korozijas. Oksidācijas rezultātā virsmas pārklājuma krāsa var variēt no sudraba līdz tumši pelēkai. Tikko karsti cinkotām virsmām saskaroties ar ķimikālijām, kas tiek izmantotas uz ceļiem, lai novērstu slīdēšanu, uz virsmas var rasties tumši pelēki vai melni traipi.

Šāda parādība neietekmē cinka slāņa aizsargīpašības, taču ražotājs iesaka regulāri mazgāt piekabi; ziemas mēnešos piekabi būtu ieteicams mazgāt pēc katras lietošanas reizes. Piekabes mazgāšana notiek līdzīgi kā automašīnas mazgāšana, šim mērķim izmantojot automašīnas mazgāšanas līdzekļus un ūdeni.

Lai izvairītos no korozijas, kuru var radīt jūras ūdens, un lai nodrošinātu bremžu sistēmas ilgmūžību, iesakām rūpīgi izskalot piekabi/bremžu sistēmu ar saldūdeni un bremžu skalošanai izmantot īpaši tam paredzētu bremžu mazgāšanas sistēmu.

7. Garantijas noteikumi

WNP Suski piekabēm 24 mēnešu pēcpārdošanas garantiju. Garantijas periods sākas ar brīdi, kad piekabe ir nodota gala patērētājam. Garantija ir spēkā, ja tiek izpildītas garantijas lietošanas un apkopes instrukcijā minētās prasības. Ražotājs garantē, ka garantijas perioda laikā piekabei nav materiālu vai ražošanas defektu. Gadījumā, ja tiek atklāti materiālu vai ražošanas defekti, ražotājs tos apņemas novērst uz sava rēķina.

Garantijas laikā radušos bojājumu novēršana notiek ar ražotāja pilnvaroto tirdzniecības pārstāvniecību starpniecību. Garantijas ietvaros nomainītās detaļas paliek ražotāja īpašumā. Izmaksas, kas radušās, piekabi transportējot uz garantijas remonta veikšanas vietu, sedz pircējs.

Gadījumā, ja piekabes garantijas remonta dēļ pircējam ir radušies kādi izdevumi, tie netiek atlīdzināti.

Garantija nav spēkā, ja:

 • pircējs nav ievērojis lietošanas un apkopes instrukcijā minētos ar piekabes lietošanu un/vai apkopi saistītos noteikumus;
 • pircējs nav nekavējoties informējis pārdevēju par novērotajiem defektiem (vēlākais 3 darba dienu laikā no bojājuma atklāšanas brīža) un nav sniedzis pārdevējam iespēju radušos defektu aplūkot un to nekavējoties likvidēt;
 • piekabes remontdarbi, apkope vai pārbūve iepriekš nav veikta pie ražotāja vai ražotāja pilnvarotā apkopes darbnīcā.

Garantijā neietilpst:

 • normāls piekabes nolietojums un vides ietekmes rezultātā radušies defekti (piemēram, ritošās daļas virsmas rūsēšana, karsti cinkoto lokšņu materiāla detaļu malu rūsēšana, cinka virsmas pārklājuma krāsas izmaiņas);
 • nodilstošās detaļas (piem., āķa savienojums, bremžu kluči, bremžu troses, lampas spuldzes, riepas, diski, riteņu gultņi u.c.).

Lai iesniegtu defekta pieteikumu:

 • ja esat pamanījis/-usi defektu, nekavējoties pārtrauciet piekabes lietošanu;
 • informējiet ražotāju vai ražotāja pilnvaroto pārstāvi maks. 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad esat novērojis/-usi defektu, iesniedzot e-pasta forma un/vai telefoniski.
 • ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis sniegs instrukcijas tālākai darbībai.
Kopīgot